Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Fatalizm i niemoc w polskiej polityce wschodniej.

22 lutego 2019

To temat spotkania z prof. dr hab. Stanisławem Bieleniem z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, autorem wielu publikacji na tematy polsko-rosyjskie. Spotkanie, zorganizowane przez Zespół Starszych Dziennikarzy SDRP odbędzie się w Domu Dziennikarza (Foksal 3/5) we wtorek, 26 lutego 2019 r., o godz. 12.00 w klubie „Cudzysłów”
Dotychczasowy ład hegemoniczny na świecie zmienia się, choć nadal najważniejszymi rozgrywającymi są USA i Rosja. To bardzo ważne dla Polski, która leży na granicy przeciwstawnych układów politycznych, kultur, religii i cywilizacji. Prelegent, wybitny znawca i badacz tej problematyki – prof. Stanisław Bieleń pisze o tym w najnowszej książce „Czas próby w stosunkach międzynarodowych. Miscellanea”.

Po jej lekturze trzeba się zgodzić z fragmentem recenzji wydawniczej. „To położenie (Polski) może być potencjałem do wykorzystania dla własnych i regionalnych interesów, ale może ono być również zagrożeniem dla suwerennego bytu. Nie stać nas na dalszą ignorancję w rozumieniu polityki międzynarodowej”.

Książka   „Czas próby w stosunkach międzynarodowych. Miscellanea”, została zrecenzowana w „Sprawach Nauki” (nr 12, grudzień 2017). Warto ją przeczytać przed spotkaniem.

OKLADKA_Bielen_jpg

Czas próby

autorka –  Anna Leszkowska
Czas próby w stosunkach międzynarodowych to książka Stanisława Bielenia – politologa specjalizującego się m.in. w międzynarodowej roli mocarstw – jaką wydała (przy współudziale Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego) Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Podtytuł: Miscellanea wskazuje, iż składają się na nią teksty różne, publikowane wcześniej, w tym przypadku w latach 2015-2017, ułożone według myśli przewodniej zawartej w tytule, wskazującym na szczególny czas, w jakim żyjemy; czas przesileń geopolitycznych, wymagający rozwagi nie tylko w postępowaniu, ale i ocenie sytuacji międzynarodowej. Nie bez kozery autor w przedmowie zamieścił motto z wypowiedzi Martina Luthera Kinga: „Miarą człowieka nie jest zachowanie w chwilach spokoju, lecz to, co czyni, gdy nadchodzi czas próby”.

„W stosunkach międzynarodowych trwa czas przewartościowań, czas próby sił – pisze Stanisław Bieleń w przedmowie. – Niestety, tylko nieliczni zdają sobie sprawę z tego, że od kilku dekad mamy do czynienia z dominacją jednej narracji, kreowanej na potrzeby szeroko rozumianego Zachodu, co daje podstawę do bezkrytycznej idealizacji ładu hegemonicznego pod egidą Stanów Zjednoczonych.
Trzeba wszak pamiętać, że wszystkie zbiorowe wyobrażenia nie trwają wiecznie i po jakimś czasie ulegają erozji. Zbudowane na ich podstawie konstrukcje ładu międzynarodowego pogrążają się w nicość, a na ich miejsce pojawiają się nowe narracje, identyfikujące zjawiska i procesy w zmienionych uwarunkowaniach”.

Przywołując historię – czasy „zimnej wojny” i związanej z nią ideologizacji – zwraca uwagę, iż stworzono wrażenie powszechnej akceptacji zachodniego porządku wartości, co nie odpowiadało prawdzie. Wrażenie to „utrwalano” przy użyciu siły, więc musiał przyjść i właśnie przyszedł czas, kiedy tzw. reszta świata upomniała się o swoje prawa. Nie ma bowiem możliwości narzucić całemu światu jednej narracji, jednej wizji ładu międzynarodowego, jednego ustroju, jednej doktryny.

Jesteśmy obecnie w takim miejscu, gdzie dokonuje się próba sił w stosunkach międzynarodowych i trzeba na ten proces spojrzeć chłodnym, analitycznym okiem, wolnym od ideologii. Temu służy ta książka – 26 znakomitego pióra esejów to krytyczna refleksja dotycząca m.in. geopolityki nadrzędności i przyporządkowania, hegemonii, rewizjonizmu, przewartościowań, równoważenia sił i strefach wpływów, ale i na temat państwa narodowego, i pozycji Rosji w tworzącym się nowym ładzie międzynarodowym. Autor nie unika też analizy stosunków polsko-rosyjskich i stanu badań wschodnioznawczych.

Tak szeroki zakres poruszanych problemów ma bowiem nie tylko dostarczyć czytelnikowi informacji o złożoności współczesnego świata, skłonić go do przemyśleń na ten temat, ale i spojrzeć na problemy mocarstwowości i hegemonii, pokoju i wojny, tożsamości i władzy bez złośliwości i zacietrzewienia, ze świadomością, że mity i złudzenia, a także arogancja pomieszana z ignorancją przeszkadzają zrozumieć złożone procesy historyczne i zjawiska w naszym świecie. Te słowa autora winny stanowić motto tej ciekawej książki. (al.)

 

Czas próby w stosunkach międzynarodowych, Stanisław Bieleń, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017, s.387

 

(baj)

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

RYSUNKI STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

kalendarz-btn

PONIEDZIAŁEK 25 marca 2019
  • Marii, Wieńczysława
  • 1977
    Powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO).
  • 1994
    Sejm przyjął ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski