Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego

19 października 2021

UWAGA! Walne Zebranie Sprawozdawzo-Wyborcze członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP odbędzie się 19 października 2021 r. (wtorek), w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5, w sali A (I piętro). Zebranie rozpocznie się o godz. 12.00 w pierwszym terminie lub o godz. 12.15 w drugim terminie.
Zebranie odbędzie się zgodnie z przepisami sanitarnymi, związanymi z ogłoszonym 20 marca 2020 roku – do odwołania – na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Prosimy o potwierdzenie osobistego udziału w zebraniu (mail – sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl lub telefon -518 938 100, 22 826 79 45).

Zarząd Oddziału Warszawskiego SD RP
6 X 2021
SZCZEGÓŁY PONIŻEJ

Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

19 października 2021 (wtorek) godz. 12.00

Proponowany porządek dzienny

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji: skrutacyjnej, mandatowo-wyborczej i wnioskowej.
 5. Chwila Pamięci – pożegnanie zmarłych  członków Oddziału.
 6. Sprawozdanie Zarządu OW (22 czerwca 2016 – 19 października 2021).
 7. Informacja o sytuacji finansowej.
 8. Sprawozdanie  Terenowego Sądu Dziennikarskiego.
 9. Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego.
 10. Sprawozdanie  i wnioski  Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja.
 12. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu OW
 13. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Zarządu OW, Komisji Rewizyjnej, Terenowego Sądu Dziennikarskiego, Rzecznika Dyscyplinarnego oraz delegatów na X Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
 14. Dyskusja cd.
 15. Wybory delegatów na X  Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP  oraz   Zarządu Oddziału Warszawskiego, Komisji Rewizyjnej, Terenowego Sądu Dziennikarskiego,  Rzecznika Dyscyplinarnego.
 16. Dyskusja cd.
 17.  Ogłoszenie wyników wyborów
 18.  Przedstawienie wniosków na X  Zjazd

*************************************************************

Sprawozdanie merytoryczne

Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP

(22 czerwca 2016 – 19 października 2021)

 

22 czerwca 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OW. Uczestniczyło w nim 92 dziennikarzy na 382 uprawnionych do głosowania.

Zarząd, w składzie wybranym 22 czerwca 2016 roku: Przemysław Barbrich, Jerzy Jakobsche – wiceprzewodniczący-skarbnik, Barbara Janiszewska – wiceprzewodnicząca-sekretarz, Witold Juchniewicz, Marek Kuliński – przewodniczący, Tomasz Miłkowski i Wojciech Rzucek działał do 19 października 2021 r.

Wybrano również 25 delegatów na IX zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (13 marca 2017). Delegaci przekazali wówczas stanowisko i opinie warszawskiego środowiska dziennikarskiego dotyczące m.in. pozycji dziennikarzy i ich udziału w życiu polityczno-społecznym kraju, roli stowarzyszeń twórczych, coraz trudniejszych warunków wykonywania zawodu, wreszcie coraz gorszej sytuacji materialnej dziennikarzy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W całym okresie sprawozdawczym (do momentu ogłoszenia stanu epidemii), od czerwca 2016 r. członkowie Zarządu brali udział w licznych dyskusjach dotyczących zapowiadanych zmian w organizacji mediów publicznych. W wystąpieniach publicznych i stronie internetowej www.dziennikarzerp.pl prezentowaliśmy stanowisko SDRP: konieczność ostatecznego uregulowania i urealnienia finansowania działalności Polskiego Radia, TVP oraz PAP, odrzucające politykę kadrową polegającą na arbitralnym nominowaniu władz tych instytucji przez administrację rządową oraz praktykę zwalniania z pracy dziennikarzy mających inne poglądy.

W 2019 roku członkowie Oddziału Warszawskiego brali udział w spotkaniach i dyskusjach dotyczących sytuacji w polskich mediach, zwłaszcza związanych z działaniami na rzecz zapewnienia realnej ochrony praw autorskich. Spotkania poświęcone unijnej dyrektywie w sprawie praw autorskich były organizowane przez Izbę Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL

Występowaliśmy i zabieraliśmy głos publicznie we wszystkich ważnych kwestiach ważnych dla naszego środowiska. Opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej ponad 20 oświadczeń i apeli. Zdecydowanie protestowaliśmy przeciw działaniom godzącym w wolność słowa, blokowaniu dziennikarzom dostępu do informacji, swobody wypowiedzi, a w skrajnych przypadkach agresji fizycznej. Dotyczyły one m.in.:

- spraw zawodowych (poparcie dla dyrektywy UE w sprawie ochrony praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym , w obronie dziennikarzy zwalnianych w wyniku zmian własnościowych w „Polska Press”, poparcie akcji „Media bez barier” przeciwnej dodatkowemu opodatkowaniu prasy);

- obrony wolności słowa i praw do dostępu do informacji (protest przeciwko napaści na dziennikarzy w Puszczy Białowieskiej, protest przeciw użyciu gazu i pałek wobec dziennikarzy relacjonujących demonstracje uliczne 11 listopada 2020, protesty wobec szykanowania dziennikarzy ujawniających nieprawidłowości popełniane przez funkcjonariuszy państwowych, protest przeciw utrudnianiu dziennikarzom wstępu do budynków Sejmu i Senatu RP);

- zachowania cywilizowanego tonu debat w mediach i przestrzeni publicznej (reakcja na zamordowanie prezydenta Gdańska);

- sprzeciwu dotyczącego dotowania jątrzącej publicystyki TVP sumą 2 mld zł z funduszy państwowych;

- podjęcia wszechstronnej debaty na temat „dziennikarstwa obywatelskiego” (na Kongresie Mediów Obywatelskich w marcu 2019 r.);

- spraw ogólnospołecznych (poparcia społecznej kandydatury na funkcję RPO (p. Zuzanny Rudzińskiej – Bluszcz, wsparcia akcji szczepień przeciw COVID19 oraz praktyczne zalecenia przestrzegania zaleceń sanitarnych).

Członkowie Oddziału Warszawskiego – do 20 marca 2020 r. – brali udział w spotkaniach i dyskusjach dotyczących sytuacji w polskich mediach, zwłaszcza związanych z działaniami na rzecz zapewnienia realnej ochrony praw autorskich.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W czasie kadencji członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego wspólnie z Zarządem Zespołu Starszych Dziennikarzy zorganizowali wiele spotkańz wybitnymi przedstawicielami życia polityczno-społecznego.

 

2016

Spotkanie dyskusyjne z Włodzimierzem Cimoszewiczem (27 kwietnia). Z inicjatywy ZSD odbyło się podobne spotkanie z prof. Ewą Łętowską (28 września).

W 2016 roku kontynuowane były „spotkania czwartkowe”. Były one organizowane w lokalach udostępnianych bezpłatnie przez Urząd m.st. Warszawy (na pl. Konstytucji 4 – WARSZTAT WARSZAWSKI i przy ul. Andersa 29 – PAŃSTWO MIASTO). Spotkania zorganizowano z red. Wiesławą Krajewską-Michalską, dziennikarką radiową i telewizyjną, pisarką, podróżniczką: „Kobieta…śladem moich książek” (31 marca) i z red. Hanną Etemadi, która pokazała swój film dokumentalny „W cieniu prezydenta” o zastępcy prezydenta Stefana Starzyńskiego Janie Pochowskim, zamordowanym w Palmirach (19 maja). Odbyło się również spotkanie dyskusyjne: „Wolność polskich mediów” (31 maja).

2017

20 marca odbyło się spotkanie z wiceprzewodniczącą OPZZ, Wiesławą Taranowską; 17 maja z prof. Adamem Danielem Rotfeldem, 27 września z prof. Karolem Modzelewskim.

W 2017 roku kontynuowane były „spotkania klubowe”, które odbywały się w klubie „Cudzysłów” w Domu Dziennikarza. Spotkania zorganizowano z red. Andrzejem Machnowskim, autorem filmu „Emisariusz kardynała” (28 czerwca), red. Edwardem Kwiatkowskim o Szarych Szeregach (26 kwietnia). Gościem spotkania 29 listopada był ekonomista dr Ryszard Ślązak.

2018

Zorganizowaliśmy, wspólnie z Zarządem Zespołu Starszych Dziennikarzy spotkania:

z prof. Longinem Pastusiakiem (7 marca) po wyborach w Stanach Zjednoczonych;

z amerykańskim rabinem Yehoshua Ellisem i Arturem Cyrukiem poświęcone tematowi „Człowiek wobec śmierci w kulturze żydowskiej” (27 września);

z red. Grzegorzem Łubczykiem poświęcone pomocy polskim uchodźcom na Węgrzech, we wrześniu 1939 roku (16 października).

z prof. Zofią Chyrą-Rolicz na temat: „Losy spółdzielczości w Polsce w okresie transformacji – niewykorzystana szansa rozwoju” ( 27 listopada).

 

Miasto społeczne – Warszawa” – pod takim hasłem 4 października odbyło się spotkanie z kandydatem SLD na prezydenta Warszawy, Andrzejem Rozenkiem.

 

21 lutego nową przewodniczącą Zarządu ZSD została red. Hanna Świeszczakowska-Mazur, która zastąpiła red. Elżbietę Ciborską.

 

Starając się utrzymać „żelazną dyscyplinę” w gospodarowaniu posiadanymi środkami udało się zorganizować 6 czerwca wyjazd zabytkowym „ogórkiem” z Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej dużej grupy naszych członków do Kampinoskiego Parku Narodowego na „dziennikarskie spotkanie przy dębie „Redaktor”, który został zasadzony w listopadzie 2008 roku.

 

2019

Zarząd Oddziału Warszawskiego wspólnie z Zarządem Zespołu Starszych Dziennikarzy zorganizował spotkania:

z prof. Stanisławem Bieleniem (26 lutego) poświęcone m.in. stosunkom międzynarodowym „Fatalizm i niemoc w polityce wschodniej Polski”;

z red. Markiem Maldisem (23 maja), podczas którego dziennikarz TVP opowiedział o Stanisławie Tołwińskim, prezydencie zrujnowanej Warszawy od marca 1945 do maja 1950 r. przedstawiając wiele nieznanych faktów i obrazów z tamtych lat;

z prof. Jackiem Wojnickim, specjalistą w dziedzinie stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu Warszawskiego, który w interesującym wystąpieniu „Integracja europejska – szanse i zagrożenia” opowiedział o tym, co się stało od 1989 roku w naszej części Europy (kapitalizm, zmiana polskiej orientacji ze wschodniej na zachodnią (27 czerwca).

 

W roku 2019 Oddział Warszawski włączył się w działania Fundacji My Obywatele UE Olgierda Łukaszewicza, autora książki „Jestem obywatelem Unii Europejskiej”. Natomiast red. Alicja Wejner prezentowała książkę „Azymut – wspólna Europa – Jastrzębowski” o twórcy pierwszej konstytucji dla Europy, którą napisał w roku 1831.

 

 

2020

Zarząd Oddziału Warszawskiego wspólnie z Zarządem Zespołu Starszych Dziennikarzy zorganizował 9 stycznia 2020 r. spotkanie „Przygody lekarza na Czarnym Lądzie” z Jolantą Powałowską, lekarką, która pracowała 18 lat w szpitalach w kilku krajach południowej Afryki.

Niestety – z powodu pandemii musieliśmy odwołać zaplanowane spotkania.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Wiele uwagi poświęcano seniorom SDRP, którzy stanowią prawie 80 procent wszystkich członków Oddziału Warszawskiego i którzy – co warto podkreślać przy każdej okazji – rzetelnie wypełniają jeden z trzech podstawowych obowiązków statutowych, jakim jest regularne opłacanie składek.

 

W 2016 roku

Zarząd SDRPOW przeznaczył wpływy uzyskane z 1 procentu podatku na organizacje pożytku publicznego na zapomogi dla członków Oddziału Warszawskiego, którzy znaleźli się w szczególnie trudnych warunkach materialnych. Dzięki tym środkom i środkom własnym w 2016 roku wypłacono 7 zapomóg na łączną kwotę 2.800,00 zł.

 

Zespół Starszych Dziennikarzy SDRP, jak co roku, zorganizował świąteczno-noworoczne spotkanie (8 grudnia). Było ono skromniejsze z powodu trudności finansowych. Poza jednym darczyńcą nie udało się uzyskać wsparcia finansowego – koszty cateringu pokryto ze środków pozostających w dyspozycji ZOW. BAKOMA Sp. z o.o. przekazała paczki świąteczne ze swoimi produktami.

 

W 2017 roku

Zarząd OW dysponując bardzo skromnymi środkami finansowymi wypłacił jedną zapomogę w wysokości 400 zł dla członka Oddziału Warszawskiego, mającego bardzo trudną sytuację zdrowotną i materialną.

 

Zarząd OW wraz z ZSD SDRP, jak co roku, zorganizował świąteczno-noworoczne spotkanie dla członków ZSD (17 grudnia). Uzyskaliśmy na ten cel wsparcie 6 sponsorów (3 finansowe i 3 w formie produktów) oraz 3 wpłaty indywidualne. Spotkanie zyskało bardzo pozytywne opinie uczestników.

W 2018 roku

Zarząd OW wraz z ZSD, jak co roku, zorganizował świąteczno-noworoczne spotkanie dla członków ZSD (19 grudnia). Uzyskaliśmy na ten cel wsparcie 6 sponsorów (4 finansowe i 2 w formie produktów). ZG SDRP przekazał dla seniorów książkę Klemensa Krzyżagórskiego. Jedna osoba wpłaciła na ten cel 528 zł. Spotkanie zyskało bardzo pozytywne opinie uczestników i było znakomitą okazją do rzadkich spotkań naszych seniorów.

Zorganizowaliśmy w połowie czerwca aukcję charytatywną na rzecz seniorów. Redaktor Eugeniusz Święty podarował na tę akcję pięć stolików i zajął się załatwieniem formalności. Sprzedaliśmy trzy stoliki, za które uzyskaliśmy 580 zł.

W roku 2018 i 2019

Starając się utrzymać „żelazną dyscyplinę” w gospodarowaniu posiadanymi środkami nadal podejmowaliśmy starania o fundusze dla seniorów. Wyżej informacja o aukcji charytatywną na rzecz seniorów. Nadal mamy dwa stoliki. Natomiast w roku 2019 otrzymaliśmy, dzięki wsparciu Klubu Krytyki Teatralnej, pięć obrazów Marka Kreuscha, na których artysta przedstawił Ewę Błaszczyk, Annę Dereszowską, Agnieszkę Holland, Adama Ferencego i Wojciecha Malajkata. We wrześniu zaprosiliśmy Ewę Błaszczyk i Adama Ferencego (wraz z autorem obrazów) na spotkanie w Domu Dziennikarza, podczas którego złożyli autografy na swoich portretach. Chcemy – zgodnie z umową – zaoferować te obrazy podczas kolejnej aukcji charytatywnej, a uzyskane środki przeznaczyć na pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących seniorów.

W roku 2019

Zarząd OW wraz z ZSD SDRP, jak co roku, zorganizował świąteczno-noworoczne spotkanie dla seniorów OW (17 grudnia). Uzyskaliśmy na ten cel wsparcie 7 sponsorów (3 finansowe: SDiW Repropol, Fundacja Oratio Recta i URMA; pokrycie kosztów cateringu: ZBP; 3 firmy dostarczyły swoje produkty: Bakoma, Bronisze, OSM Bidziny). Spotkanie zyskało bardzo pozytywne opinie uczestników i było znakomitą okazją do rzadkich spotkań naszych seniorów.

W roku 2020

Zarząd OW wraz z ZSD nie mógł – jak co roku, w grudniu – zorganizować świąteczno-noworocznego spotkania dla seniorów OW.

Postanowiliśmy po dyskusji podjąć próbę innego podziękowania naszym seniorom. Zaangażowanie niewielkiego zespołu (3 kobiety i 1 mężczyzna) pozwoliło pomysł zrealizować.

Dla najstarszych seniorów (powyżej 80. roku życia, którzy mieli zapłacone składki do roku 2019 włącznie) przygotowaliśmy 130 paczek ze słodyczami Wawela (koszt po uzyskaniu rabatu 3 770 zł) i opakowaniem dobrej czarnej herbaty (koszt 908,70 zł). Uzyskaliśmy wsparcie trzech sponsorów: Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL – 2 000 zł, URMA Sp. z o.o. – 1000 zł, Fundacji ORATIO RECTA – 600 zł oraz wpłaty kilku prywatnych darczyńców.

Cieszyliśmy się, że przestrzegając ostrych rygorów sanitarnych mogliśmy sprawić choć trochę radości i porozmawiać z naszymi Koleżankami i Kolegami.

Na początku wytypowaliśmy 132 osoby, niestety – do kilku nie dotarliśmy, część zmarła. Aby dokończyć realizację tego pomysłu – po konsultacji z ZSD – postanowiliśmy pozostałymi paczkami obdarować „młodszych” seniorów, którzy przychodzili zapłacić składki.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Działania organizacyjne SDRP OW

Od początku 2016 roku Zarząd podejmował wysiłki na rzecz poprawienia gwałtownie pogarszającej się sytuacji finansowej Oddziału. Były to m. in.: próby pozyskania reklamodawców na naszą stronę internetową, odpłatnych zapowiedzi wydawniczych, darczyńców, którzy mogliby częściowo pokryć nasze wydatki administracyjne oraz – w maju – próba zorganizowania odpłatnego kursu reportażu filmowego i montażu elektronicznego. Niestety, działania te nie przyniosły pożądanych efektów, choć wnioski z tych niepowodzeń wskazują, że niektóre z przedsięwzięć, przy staranniejszym przygotowaniu i lepszej promocji mają szanse powodzenia.

Z powodzeniem kontynuowano realizację wspólnych projektów z Klubem Krytyki Teatralnej tym razem dot. „Przygotowania publikacji związanej z 50-leciem Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora”. Do kasy OW wpłynęło z tego tytułu 1.000 zł (darowizna).

Wspólnie z ZBP zorganizowano jednodniowy kurs dla pracowników mniejszych banków, odpowiedzialnych za kontakty z mediami. Dzięki temu kasa OW została również zasilona niewielkimi środkami finansowymi.

W 2016 roku przekazano Zarządowi Głównemu SDRP środki finansowe -zgodnie z zasadą naliczania składek przyjętą przez Zarząd OW – na działalność statutową ZG oraz na składki w Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (FIJ). 15 marca 2016 przekazano składkę za I kwartał w wysokości 3.339,00 zł, zaś składkę za II kwartał 2016 przekazano w dwóch ratach: 1.300,00 zł (22 listopada) i 2.591,00 zł (20 grudnia). Ponadto wpłacono na konto ZG kwotę 1.000,00 zł na konto zadłużenia (24 października).

Wykorzystując korespondencyjną bazę adresów mejlowych członków SDRP OW (w końcu roku liczyła ona ok. 500 adresów) informowaliśmy o działaniach Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP, wydarzeniach organizowanych w stolicy i na Mazowszu, o konkursach, szkoleniach.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W 2017 roku rozpoczętorealizację projektu unijnego „Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”. Jest to wspólne przedsięwzięcie OPZZ i SDRP – Oddział Warszawski. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy związkowców i dziennikarzy w zakresie obowiązującego prawa oraz nabycie umiejętności negocjacyjnych i konsultacyjnych w stanowieniu prawa. W pierwszym etapie programu, czyli eksperckich spotkaniach panelowych w 16 województwach będzie uczestniczyło 480 osób (w tym 40 dziennikarzy), w drugim etapie, czyli zjazdach seminaryjno-warsztatowych – 400 osób (w tym 80 dziennikarzy). W 2017 r. odbyły się spotkania w Łodzi, Katowicach, Kielcach. Program jest w pełni finansowany ze środków unijnych.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadal współpracowaliśmy i byliśmy obecni na wielu spotkaniach kulturalnych Klubu Krytyki Teatralnej SD RP/polskiej sekcji AICT. Red. Tomasz Miłkowski, członek naszego Zarządu Oddziału jest honorowym wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W 2017 roku nawiązano współpracę z Muzeum Karykatury, która zaowocowała uruchomieniem na stronie internetowej www.dziennikarzerp.pl„Z teki Muzeum Karykatury”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na stronie internetowej uruchomiono w roku 2017 zakładkę „Byli z nami”, o zmarłych członkach OW.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Od początku 2017 roku Zarząd – w związku z gwałtownie pogarszającą się sytuacją finansową podjął kolejną inicjatywę.

6 lutego 2017 roku (uchwała Zarządu OW z 18 stycznia) podpisano porozumienie o uruchomieniu wspólnego biura ZG i OW SDRP. W ten sposób znacznie zmniejszono koszty administracyjne OW.

W 2017 roku przekazano Zarządowi Głównemu SDRP środki finansowe –zgodnie z zasadą naliczania składek przyjętą przez Zarząd OW – na działalność statutową ZG oraz na składki w Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (FIJ). Przekazano zaległe składki za III i IV kwartał 2016 roku w wysokości 3891 zł za każdy kwartał oraz składkę za I kwartał 2017 roku w wysokości 2760 zł.

W związku z umową o utworzeniu wspólnego biura Oddział Warszawski – zamiast wpłat składek – pokrywał w części koszty utrzymania biura (wynagrodzenie i czynsz). Do końca roku 2017 dokonano 11 wpłat do kasy ZG SDRP: jedna wpłata w wysokości 1767,33 zł i 10 wpłat po 1845,39 zł.

W roku 2018 Zarząd OW podejmował kolejne działania, których celem było polepszenie sytuacji finansowej. Niestety, brak stałej obsługi finansowej biura i konieczność wypełnienia rygorystycznych obowiązków sprawozdawczych dla Organizacji Pożytku Publicznego oraz dodatkowo obsługa finansowa realizowanego projektu unijnego wymusiły jednorazowe zatrudnienie firmy finansowej.

Realizując umowę o prowadzeniu wspólnego biura przekazaliśmy do ZG SDRP na ten cel: w styczniu – 1 845,39 zł, w lutym – 2 100,08 zł, od marca do września – 7 razy po 2 350,08 zł, w październiku – 1 290,58 zł. Łącznie przekazaliśmy 21 686,61 zł.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na stronie internetowej www.dziennikarzerp.pl było prezentowane stanowisko SDRP w najważniejszych sprawach dla całego środowiska. W styczniu 2019 r. rozpoczęliśmy systematyczne wysyłanie – via mail – informacji Oddziału Warszawskiego o wszystkich ważnych wydarzeniach, zaś w każdej wersji naszego biuletynu „News nr…” były stałe rubryki z informacjami o opiece lekarskiej i składkach członkowskich. „News nr 1” wysłaliśmy 20 stycznia.

W 2019 roku nie kontynuowano realizacji projektu unijnego „Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”, wspólnego przedsięwzięcia OPZZ i SDRP – Oddział Warszawski. Program w pełni finansowany ze środków unijnych był z powodzeniem realizowany w roku 2018. Pod koniec grudnia 2018 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, jako instytucja zarządzająca projektem, przerwała jego realizację.

Nadal współpracowaliśmy i byliśmy obecni na wielu spotkaniach kulturalnych Klubu Krytyki Teatralnej SD RP/polskiej sekcji AICT. Byliśmy m.in. na spotkaniu z red. Tomaszem Miłkowskim, prezesem KKT w Salonie Literackim w Centrum Promocji Kultury, poświeconym „Polskim mistrzom monodramu” (26 stycznia) oraz na uroczystości wręczenia Nagrody AICT im. Ireny Solskiej Dorocie Kolak, związanej od kilkudziesięciu lat z Teatrem Wybrzeże (2 grudnia).

W roku 2019 nadal działało wspólne biuro – na podstawie podpisanego 6 lutego 2017 roku porozumienia o uruchomieniu wspólnego biura ZG i OW SDRP. W ten sposób znacznie zmniejszono koszty administracyjne OW. Zarząd Oddziału Warszawskiego pokrywał połowę kosztów zatrudnienia pracownika i połowę kosztów czynszu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

20 marca 2020 roku ogłoszono do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Rozporządzenie ministra zdrowia, wydane na podstawie ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nadal obowiązuje.

Wszyscy musimy przestrzegać wielu obostrzeń związanych z życiem codziennym i organizowaniem spotkań. To wszystko zmusiło członków Zarządu Oddziału Warszawskiego SD RP do zmiany organizacji działalności. Biuro zostało zamknięte, ale nadal pracowało w reżimie sanitarnym. Uruchomiono specjalny telefon, niezbędne wizyty umawiano również w reżimie sanitarnym. Staraliśmy się być w ciągłym kontakcie, spotykać się zdalnie lub w bardzo wąskim gronie (prezydium ZOW, Zespół Starszych Dziennikarzy, Komisja Rewizyjna). Wszelkie uwagi, wnioski i prośby były przesyłane drogą mailową pod adres: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl lub przekazywane telefonicznie.

Telefonicznie można było umówić ewentualną wizytę w siedzibie Oddziału przy Foksal 3/5 wówczas, gdy zajdą po temu ważne okoliczności wymagające osobistego kontaktu. Np. przekazanie dokumentów, odbiór lub potwierdzenie ważności legitymacji członkowskiej czy opłata składek.

Przy takiej organizacji pracy biura mogliśmy w naszej siedzibie zapewnić należyte warunki sanitarne tak, aby nikogo nie narażać na niepotrzebne ryzyko.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W maju 2020 r. upłynęła kolejna kadencja władz naszego Stowarzyszenia. 8 czerwca miał odbyć się X Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, zaś sprawozdawczo-wyborcze zebranie Oddziału Warszawskiego 27 maja. Niestety, po wprowadzeniu na terenie Polski stanu epidemii wszystkie te wydarzenia zostały przesunięte w czasie. W tej sytuacji 8 maja członkowie Zarządu OW podjęli uchwałę o przedłużeniu kadencji i odstąpieniu od zwołania Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Oddziału Warszawskiego SDRP, wyznaczonego na dzień 27 maja 2020 r.

Staraliśmy się w roku 2020 wysyłać – via mail – informacje Oddziału Warszawskiego o wszystkich ważnych wydarzeniach, zaś w każdej wersji naszego biuletynu „News nr…” były stałe rubryki z informacjami o opiece lekarskiej i składkach członkowskich. To zapewniało szybki przekaz informacji do ponad 500 członków OW.

O bieżącej sytuacji związanej z ograniczeniami informowaliśmy również na stronie internetowej OW.

W 2020 roku nie mogliśmy kontynuować realizacji projektu unijnego „Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”, wspólnego przedsięwzięcia OPZZ i SDRP – Oddział Warszawski. Ustalono z liderem projektu (OPZZ) jego zakończenie.

Nadal współpracowaliśmy i byliśmy obecni na spotkaniach kulturalnych Klubu Krytyki Teatralnej SD RP/polskiej sekcji AICT.

W 2020 roku kontynuowano również współpracę z Muzeum Karykatury, zamieszczając na stronie internetowej www.dziennikarzerp.pl rysunki „Z teki Muzeum Karykatury.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W roku 2020 nadal działało wspólne biuro ZG i OW SDRP – na podstawie podpisanego 6 lutego 2017 roku porozumienia o jego uruchomieniu. Do października 2020 r. koszty utrzymania biura (wynagrodzenie pracownika i czynsz) ZG i OW pokrywały po połowie. Od listopada 2020 całość kosztów związanych z wynagrodzeniem pracownika pokrywa Oddział Warszawski.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Staramy się trzymać w ryzach sytuację finansową OW, aby zapewnić sprawną działalność i regulować wszystkie zobowiązania. Dlatego taką uwagę przywiązujemy do opłacania składek, podstawowego obowiązku członków SD RP.

13 listopada 2019 r. podjęliśmy uchwałę przypominająca o statutowym obowiązku opłacania składek. Opublikowaliśmy ją na stronie i wysłaliśmy naszym kanałem informacyjnym.

W uchwale poinformowaliśmy o trudnej decyzji wykreślenia członków, którzy zakończyli opłacanie składek w latach 2014 – 2015, jeżeli do stycznia 2020 roku nie uregulują zaległości. Z powodu pandemii terminy skreślania przesuwaliśmy.

Obecna sytuacja, jak również liczne dyskusje na ten temat skłoniły nas do podjęcia decyzji o postawieniu podobnego warunku tym, którzy zakończyli opłacanie składek w latach 2016 – 2017.

Chcąc te sprawy uregulować przed jesiennym (październik 2021) zebraniem sprawozdawczo-wyborczym OW podjęliśmy 30 czerwca 2021 jednogłośnie uchwałę Zarządu Oddziału Warszawskiego SD RP – monit i decyzja o skreśleniu z listy członków OW SD RP osób, które zakończyły opłacanie składek w latach 2014-2017.

Poinformowaliśmy o tej decyzji wszystkich członków, którzy zalegali z opłatą składek – telefonicznie, via mail, umieszczając informację na stronie. Przedstawiliśmy propozycję rozwiązania sprawy po 30 września, czyli możliwość np. reaktywacji.

W rezultacie skreśliliśmy 119 osób (z 546 osób – pozostało 427),dwie osoby zmarły, cztery zrezygnowały, z reaktywacji skorzystało 7 osób, jedna wpłaciła całą kwotę, jedna wpłaca na cztery raty. W efekcie tej akcji do kasy OW wpłynęło 3 690 zł.

Podkreślamy, że jednym z obowiązków członka SD RP jest regularne opłacanie składek. Podkreślamy jednak również to, że ta przykra dla nas decyzja wyniknęła z konieczności uregulowania sytuacji i zapewnienia dalszej działalności.

Każdy skreślony członek OW ma możliwość natychmiastowej reaktywacji, bez zbędnych formalności.

OW w liczbach

W całym okresie sprawozdawczym przyjęliśmy 32 osoby, reaktywowało się 12 osób.

Niestety w tym okresie zmarło 87 naszych członków.

 

opr. Barbara Janiszewska, 12 października 2021

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sprawozdania z działalności Zarządu OW  w poszczególnych latach kadencji zamieszczone są na naszej stronie w  dziale DOKUMENTY .

Szczegółowe sprawozdania finansowe zamieszczone są na stronie:                                                                                                                        Narodowy Instytut Wolności – Sprawozdania OPP                                            

Należy szukać pod: KRS nr 0000204871

Tagi:

kalendarz-btn

CZWARTEK 30 marca 2023
 • Amelii, Leonarda, Jana
 • 1987
  TVP2 rozpoczęła nadawanie Panoramy.

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski