Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Festiwal „Poezji dzisiaj”

4 listopada 2021

Aleksander Nawrocki, redaktor naczelny „Poezji dzisiaj” i zarazem nasz kolega stowarzyszeniowy, uznał, że nadszedł czas podsumowań. Na XIV Festiwal Poezji Słowiańskiej, organizowany raz w roku przez redakcję, przygotował numer jubileuszowy (149/150–2021), w którym przypomniał wieloletni dorobek redaktorów i współpracowników w dziedzinie upowszechniania współczesnej poezji.

W ciągu 23 lat (poczynając od 1998 r.) nazbierało się tego sporo, co w dużej mierze zawdzięczamy Barbarze Jurkowskiej–Nawrockiej, zmarłej w lutym 2020 r. współredaktorce czasopisma, autorce wierszy i zdjęć, także członkini Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Nic więc dziwnego, że Jej niezapomniana postać towarzyszyła z oddali Festiwalowi i patronowała jubileuszowemu wydawnictwu, które pracowicie od pierwszego numeru współtworzyła z mężem. Ten wspólny dorobek jest znacznie szerszy: to wiele tomów wierszy, w tym tłumaczeń, oraz innych utworów wydanych przez stworzone przez Barbarę i Aleksandra Nawrockich wydawnictwo IBIS.

Do nieobecności i obecności zarazem Barbary Jurkowskiej-Nawrockiej nawiązywał medal ufundowany przez poetę Adama Siemieńczyka, mieszkającego w Londynie, laureata Nagrody Światowego Dnia Poezji UNESCO. Na medalu widnieje podobizna redaktorki i poetki oraz cytat z Jej wiersza: Jestem tu. I tam też. Medal został wręczony w czasie festiwalu dziesięciu osobom zasłużonym dla promocji poezji.

Wśród nagrodzonych znalazł się Marek Szpakut, dyrektor Domu Kultury w Grudusku; w tej miejscowości urodziła się Barbara Jurkowska. Zapowiedział, że w kierowanej przez niego placówce znajdzie się miejsce dla części Jej bogatego dorobku intelektualnego.

Obdarowany medalem, a także błękitno-kryształowym pucharem w srebrze „dla poety oryginalnego” został Jacek Jaszczyk, na stałe mieszkający w Irlandii, Za działalność społeczną wybrano go tam Polakiem Roku. O możliwościach twórczych laureata świadczy wiersz „Matce” opublikowany w ostatniej „Poezji dzisiaj”.

Z medalem wyjechała z Polski Aleksandra Smerechańska, wszechstronnie utalentowana studentka uczelni muzycznej w Londynie, zaś do Niemiec – Peter Gehrisch, poeta i Norwidolog.

Wybrane wiersze z ostatniego tomu „Poezji dzisiaj” czytał Igor Tokarzewski, młody aktor i poeta.

Promowany w czasie XIV Festiwalu Poezji Słowiańskiej jubileuszowy numer „Poezji dzisiaj” zawiera wypowiedzi na temat znaczenia czasopisma i organizowanych pod jego patronatem festiwali (ostatnio bez dotacji) dla środowiska autorów i czytelników poezji. Można je podsumować jednym zdaniem: Poezja zbliża ludzi.

Hanna Świeszczakowska

Tagi:
Z teki Muzeum Karykatury
Rys. Kamila Szcześsniak

Rys. Kamila Szcześsniak

kalendarz-btn

PIĄTEK 12 sierpnia 2022
  • Klary, Lecha, Hilarii

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski