Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Jak zapewnić realną ochronę praw autorskich?

10 lutego 2019

To główne przesłanie konferencji, organizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, Izbę Wydawców Prasy i Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. Konferencja, do uczestnictwa w której gorąco zachęcamy – odbędzie się w środę, 13 lutego 2019 roku, w godz. 11.00-15.00, w Domu Dziennikarza (Warszawa, ul. Foksal 3/5).

IZBA WYDAWCOW PRASY

REROPOL

Program Konferencji:
„Prawa pokrewne – korzystaj i płać: uprawnienia dziennikarzy, wydawców i agencji prasowych – potencjalne źródło przychodów”
-Wstęp. Co to jest REPROPOL – cele i zadania organizacji zbiorowego zarządu w branży prasowej.
Maciej Hoffman, prezes SDiW REPROPOL.
-Rynek mediów w Polsce.
dr hab. Jolanta Dzierżyńska – Mielczarek*/ – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach – Instytut Dziennikarstwa i Informacji.
-Projekt dyrektywy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Istota rozwiązania dyrektywy, a w szczególności art. 11. Stanowisko Parlamentu i propozycja Rady Europejskiej.  Prawo pokrewne dla wydawców, a „prawo wydawcy”. Zakres podmiotowy i przedmiotowy dyrektywy oraz wyłączenia ochrony.
mec. Jacek Wojtaś – odpowiedzialny w Izbie Wydawców Prasy za współpracę z Komisją Europejską oraz uczestnik prac konsultacyjnych nad dyrektywą i przedstawiciel w organizacjach europejskich ENPA i EMMA.
-Odpowiedzialność pośredników za udostępnianie treści objętych ochroną  oraz skutki dla  wydawców, producentów i twórców. Zmiana orzecznictwa sądowego i działania na rzecz realnej ochrony praw autorskich.
mec. Karol Kościński – uczestnik negocjacji w Brukseli, były dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN.
-Zamknięcie  Konferencji.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Poniżej recenzja książki dr Jolanty Dzierżyńskiej-Mielczarek*/

okładka-Rynek-Mediów-w-PolsceMedia w Polsce – efekty cyfryzacji

Książka „Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych”,  autorstwa dr Jolanty Dzierżyńskiej-Mielczarek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  jest  pierwszą próbą uporządkowania oraz  opisania  wpływu i skutków  cyfryzacji w branży mediów. Autorka była dziennikarką, jako badaczka  zajmuje się głównie ekonomiką mediów i rynkowymi aspektami funkcjonowania mediów w Polsce.
Obecnie jesteśmy w okresie szybko postępującej  cyfryzacji całej gospodarki – a branża medialna jest jedną z pierwszych nią objętych. Taka sytuacja diametralnie zmieniła  sytuację tzw. mediów tradycyjnych. Media stały się dobrem ekonomicznym. I jako takie muszą być analizowane i oceniane  w aspekcie ekonomicznym.
W książce znajdziemy syntetyczny przegląd teoretycznych i praktycznych implikacji cyfryzacji  mediów w Polsce. To  nie tylko biznes medialny, który można  zbadać i opisać korzystając z wymiernych wskaźników ilościowych. Na ustawodawcach (administracji publicznej) spoczywa jednocześnie obowiązek przygotowania i wprowadzenia nowych regulacji dla mediów cyfrowych.
Nie jest to łatwe, ponieważ  produkty medialne mają unikalne cechy, które odróżniają je od innych dóbr rynkowych. Zaspokajają potrzeby informacyjne (wiadomości) i kulturalne (film, muzyka, gry itp.). Ponadto w  ekonomicznej analizie rynku mediów trzeba uwzględniać dwa istotne fakty – żyjemy w epoce gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego.
Pod wpływem rewolucji ICT, czyli rozwoju  technologii informacyjno-komunikacyjnych zmienił się  model funkcjonowania całej gospodarki. Przede wszystkim z powodu dominującego udziału informacji i wiedzy w pomnażaniu kapitału i ich determinującego wpływu na tempo rozwoju gospodarczego. Dla świata medialnego niezmiernie ważny stał się fakt, że technika cyfrowa  pozwala na łatwe kopiowanie informacji, co zmieniło relacje między nadawcą i odbiorcą.
W rozdziale poświęconym „nowej ekonomii mediów” autorka  zajęła się zagadnieniem: „Nieformalny obieg treści a ochrona praw autorskich”. W tym miejscu warto zacytować fragment tekstu, tak istotny i aktualny w sytuacji toczącego się boju o uprawnienia dziennikarzy i  wydawców, czyli prawa autorskie i prawa pokrewne.
„Cyfryzacja oraz usieciowienie społeczeństwa umożliwiły nieskrępowany  przepływ dóbr informacyjnych, który przybrał na ogół formę masowego  kopiowania cudzej własności intelektualnej.  Korzystanie z cudzej twórczości w ramach dozwolonego użytku – leżące w interesie autorów (upowszechnianie treści) i odbiorców (dostęp do kultury i wiedzy oraz swobodny obieg informacji w ramach wolności słowa) w warunkach łatwego powielania i dystrybucji  – zaczęły przynosić  twórcom i producentom treści coraz większe straty”.
Prof. Bohdan Jung z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Kolegium Nauk Ekonomicznych SGH w Warszawie napisał, że książka „Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych”  to „bardzo ambitna próba utworzenia swoistego kompendium wiedzy na temat szeroko pojmowanych skutków cyfryzacji dla branży medialnej”. Podjęta chyba po raz pierwszy.
Z kolei inny recenzent tej książki (dr Ryszard Filas z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego) napisał: „Wydarzenia medialne (…) stanowiące swego rodzaju kamienie milowe świadczące o postępie we wdrażaniu nowych technologii cyfrowych w Polsce są wystarczającym powodem, by podjąć próbę całościowego spojrzenia na to, co stało się z mediami tzw. tradycyjnymi pod wpływem wszechogarniającej cyfryzacji”.
Książka dr Jolanty Dzierżyńskiej- Mielczarek jest znakomitym przykładem rzetelnego, pogłębionego opisania  zmian i efektów cyfryzacji   na rynek mediów w Polsce. Polecam tę lekturę – nie tylko studentom, także wydawcom i dziennikarzom.
(Barbara Janiszewska)

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek „Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych”, Warszawa 2018, wydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR., 20,5 ark. wyd.

Tagi:

kalendarz-btn

NIEDZIELA 14 lipca 2024
  • Marceliny, Kamila, Bonawentury

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski