Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Wstąp do nas

Członkami Stowarzyszenia Dziennikarzy RP – zgodnie ze statutem – są:

1. dziennikarze i prasoznawcy obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej mający prawo stałego pobytu w Polsce, których zasadniczym źródłem utrzymania jest wykonywanie od co najmniej dwóch lat pracy dziennikarskiej (lub prasoznawczej) w prasie, radiu, telewizji i Internecie, a także dziennikarze emeryci i renciści.

2. osoby legitymujące się działalnością publicystyczną, mimo iż praca dziennikarska nie stanowi dla nich zasadniczego środka utrzymania

3. rzecznicy prasowi, którzy spełniali warunki zapisane w pkt. 1 i 2.

4. za zgodą Zarządu Głównego osoby, które przez 10 lat spełniały warunki zawarte w
pkt. 1 i 2.

O przyjęciu członka decyduje Zarząd Oddziału na wniosek zainteresowanego, poparty rekomendacją dwóch członków SDRP. W razie decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Członkowie SDRP mają prawo do:
- czynnego i biernego prawa wyborczego
- korzystania ze świadczeń i pomocy SDRP
- posługiwania się legitymacją Stowarzyszenia podczas wykonywania pracy
dziennikarskiej.

Obowiązkiem członków SDRP jest:
- postępowanie zgodnie ze statutem, DKO, regulaminami i uchwałami SDRP
- branie czynnego udziału w pracach SDRP
- opłacanie składek członkowskich.

Członkostwo wygasa wskutek:
1. śmierci
2. wystąpienia zgłoszonego na piśmie
3. skreślenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Oddziału z powodu niepłacenia
składek określonych przez Zarząd Główny przez okres dłuższy niż rok
4. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Dziennikarskiego
5. utraty zdolności do czynności prawnych
6. zaniechania działalności dziennikarskiej przy stażu krótszym niż 15 lat.

Cały statut Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w dziale DOKUMENTY
Deklaracja Członkowska

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Aktualna wysokość miesięcznej składki wynosi:

-15 zł – dziennikarz pracujący
- 6 zł – emeryt, rencista i bezrobotny.

LISTA KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW SDRP

Aktualna legitymacja SDRP (tj. z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi) uprawnia do korzystania z określonych przywilejów. Szczegóły w zakładce „Dla Dziennikarzy z legitymacją SDRP”.

kalendarz-btn

PONIEDZIAŁEK 2 października 2023
 • Teofila, Dionizego
 • 1938
  Wojska polskie wkroczyły na Zaolzie
 • 1939
  Skapitulowali obrońcy Helu
 • 1940
  Hitlerowcy utworzyli getto w Warszawie
 • 1944
  Po północy podpisano akt honorowej kapitulacji Powstania Warszawskiego
 • 1957
  Zaprzestano wydawania tygodnika Po Prostu
 • 1970
  Rozpoczął emisję program TVP2
 • Dzień bez Przemocy
  Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
 • Dzień Zwierząt Hodowlanych
  Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski