Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

List otwarty w sprawie mediów publicznych

29 stycznia 2024

Zarząd Główny SDRP skierował list otwarty do posła Bogdana Zdrojewskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Pełną jego treść publikujemy poniżej:

 Szanowny Panie Przewodniczący,Przesyłamy uwagi Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej do propozycji przebudowy mediów publicznych w Polsce, w nadziei, że biedą one wykorzystane w toku prac nad nową ustawą medialną. Deklarujemy pomoc i udział w pracach komisji.

Autorem poniższego tekstu jest redaktor MAREK KULIŃSKI, wieloletni dziennikarz TVP , m.in. sekretarz programowy w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym,od wielu kadencji członek naczelnych władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

***

MEDIA PUBLICZNE W RP – kilka uwag na marginesie opracowania „Media obywatelskie – kierunki przebudowy mediów publicznych”.

Opracowanie to przygotowane przez sześciu kompetentnych ekspertów (pp. J. Dworak, St. Jędrzejewski, M. Kaczmarek-Śliwińska, K. Kościński, T. Kowalski, J. Weksler) stanowi rzetelną, merytoryczną podstawę do rozpoczęcia budowy nowego ładu medialnego Polsce.

Zgadzając się z przesłaniami opracowania proponujemy poważnie przyjąć również, te kilka na gorąco sformułowanych, ale dokładnie (przez lata obserwacji) przemyślanych wniosków:

1.  Co najważniejsze: W miejsce likwidowanych spółek prawa handlowego Telewizja Polska i Polskie Radio utworzyć jedną, nazwijmy, Instytucję Dobra Publicznego „Polskie Radio i Telewizja”. (PRiTV) Korzyści z takiego zabiegu byłyby wielorakie. Tak programowe, kadrowe, technologiczne (powszechny aktualnie zapis tak dźwięku jak i obrazu w formule cyfrowej), oraz przynoszące ogromną oszczędność kosztów – obecnie niepotrzebnie dublowanych. (Wspólne: administracja, baza lokalowa, sprzętowa, transportowa, socjalna. A co najważniejsze – integracja dziennikarzy, realizatorów i twórców medialnych – bez rozdymania struktur zarządzania).

2. PRiTV winna działać według własnego, oryginalnego statutu określonego w specjalnej ustawie sejmowej i posiadać samodzielność podobną do np. uczelni wyższych lub narodowych instytucji kultury. Podstawowym obowiązkiem PRiTV powinno być powszechne krzewienie oświaty, wiedzy o problemach współczesnego świata ze szczególnym uwzględnieniem w nim Polski i Europy, narodowej i światowej kultury oraz zapewnienie dostępu do bieżącej, aktualnej i obiektywnej informacji. Statut PRiTV powinien gwarantować jej niezależność programową od bieżących układów i struktur politycznych, zapewniać finansowanie podstawowej działalności ze środków publicznych w sposób gwarantujący uczciwe i optymalne wykorzystywanie publicznych pieniędzy niezależnie od bieżącej koniunktury politycznej i biznesowej.

3. Wybór władz PRiTV powinien odbywać się w formule otwartego konkursu przeprowadzanego przez specjalną komisję złożoną z kompetentnych fachowców powoływaną każdorazowo przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji( wyraźnie odpartyjnioną) po koniecznej konsultacji z Parlamentem RP oraz gremiami zajmującymi się profesjonalnie mediami (stowarzyszenia i związki dziennikarskie, twórcze, wyższe uczelnie, instytuty badawcze – według uprzednio sporządzonego wykazu). Kandydaci na funkcje kierownicze w PRiTV winni posiadać odpowiednie wykształcenie, zweryfikowane osiągnięcia zawodowe w pracy w mediach, cieszyć się nieposzlakowaną opinią etyczną, a na czas pełnienia funkcji zobowiązać się do rezygnacji z członkostwa w partiach politycznych i organizacjach biznesowych.

4. KRRiTV w celu dokonywania bieżącej oceny jakości, rzetelności i efektów pracy PRiTV powinna powołać specjalistyczny, niezależny zespół badawczy monitorujący zgodność efektów antenowych z założeniami statutowymi zarówno pod kątem wielkości widowni, jak i poziomu satysfakcji z odbioru treści. (Coś na wzór dawnego OBOPiSP, tylko niezależnego od kierownictwa PRiTV.)

Jego raporty stanowiłyby podstawę do corocznej oceny pracy instytucji jako całości, przedstawianej w formie publicznej prezentacji. Raport ten powinna zatwierdzać specjalna komisja społeczno-parlamentarna umiejscowiona przy KRRiTV. Zatwierdzenie takie byłoby podstawą do okresowego skwitowania pracy kierownictwa PRiTV.

5. Konferencji Mediów Polskich (Stowarzyszenie) przywrócić uprawnienia do oceny radia i telewizji pod kątem wywiązywania się z obowiązków misyjnych i przestrzegania zasad etycznych (Rada Etyki Mediów). Prace Konferencji skorelować z Radą Prasową (po latach ponownie powołaną przy Premierze RP).

Andrzej Maślankiewicz
sekretarz generalny ZG SD RP

Kategoria: Aktualności

Tagi:

kalendarz-btn

SOBOTA 22 czerwca 2024
  • Pauliny, Flawiusza

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski