Oddział Warszawski
tel. 22 826 79 45
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl

Sprawozdanie ZOW 2016 – 18

1 grudnia 2018

19 listopada odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP podczas którego podsumowano pracę zarządu Oddziału w połowie kadencji.

LOGO_SDRP ODDZIAl WARSZAWSKI

22 czerwca 2016 – 19 listopada 2018: sprawozdanie Zarządu Oddziału Warszawskiego SD RP

Rok 2016

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OW odbyło się 22 czerwca 2016 roku. Uczestniczyło w nim 92 dziennikarzy na 382 uprawnionych do głosowania. Stan liczebny Oddziału Warszawskiego, zgłoszony do FIJ  na dzień 31 grudnia  2015 r. wynosił 468  osób.

Podczas zebrania wybrano członków nowego ZOW. W jego skład weszli: Przemysław Barbrich, Jerzy Jakobsche, Barbara Janiszewska, Witold Juchniewicz, Marek Kuliński, Tomasz Miłkowski i Wojciech Rzucek.

          Wybrano również 25 delegatów na IX zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

W 2016 roku wiele uwagi poświęcono seniorom – członkom Zespołu Starszych Dziennikarzy SDRP, którzy stanowią prawie 80 procent wszystkich członków Oddziału Warszawskiego i którzy – co warto podkreślać przy każdej okazji – rzetelnie wypełniają obowiązek statutowy, jakim jest regularne opłacanie składek. Zarząd SDRPOW przeznaczył wpływy uzyskane  z 1 procentu podatku na organizacje pożytku publicznego na zapomogi dla członków Oddziału Warszawskiego, którzy znaleźli się w szczególnie trudnych warunkach materialnych. Dzięki tym środkom i środkom własnym w 2016 roku wypłacono 7 zapomóg na łączną kwotę 2.800,00 zł. Zorganizowano (wspólnie z Zespołem Starszych Dziennikarzy SDRP) świąteczno-noworoczne spotkanie dla członków ZSD (8 grudnia). Było ono skromniejsze z powodu trudności finansowych. Poza jednym darczyńcą nie udało się uzyskać wsparcia finansowego – koszty cateringu pokryto ze środków pozostających w dyspozycji ZOW.  BAKOMA Sp. z o.o. przekazała paczki świąteczne ze swoimi produktami.

Zarząd Oddziału Warszawskiego wspólnie z Zarządem Zespołu  Starszych Dziennikarzy zorganizował  spotkania   z Włodzimierzem Cimoszewiczem (27 kwietnia) i  z prof. Ewą Łętowską (28 września).

W 2016 roku kontynuowane były „spotkania czwartkowe”. Były one organizowane  w lokalach udostępnianych bezpłatnie przez Urząd m.st. Warszawy (na pl. Konstytucji 4 – WARSZTAT WARSZAWSKI i przy ul. Andersa 29 – PAŃSTWO MIASTO). Spotkania zorganizowano z red. Wiesławą Krajewską-Michalską, dziennikarką radiową i telewizyjną, pisarką, podróżniczką: „Kobieta…śladem moich książek” (31 marca) i z red. Hanną Etemadi, która pokazała swój film dokumentalny „W cieniu prezydenta” o zastępcy prezydenta Stefana Starzyńskiego Janie Pochowskim,  zamordowanym w Palmirach (19 maja). Odbyło się również  spotkanie dyskusyjne: „Wolność polskich mediów” (31 maja).

 

W roku 2016 członkowie Zarządu brali udział w spotkaniach  dotyczących zapowiadanych zmian w organizacji mediów publicznych. W wystąpieniach publicznych  i na stronie internetowej www.dziennikarzerp.pl prezentowaliśmy   stanowisko SDRP:   konieczność ostatecznego uregulowania i urealnienia finansowania działalności Polskiego Radia, TVP oraz PAP, odrzucające politykę kadrową polegającą  na arbitralnym nominowaniu  władz tych instytucji przez administrację rządową oraz praktykę zwalniania z pracy dziennikarzy mających inne poglądy.

Od początku 2016 roku Zarząd podejmował wysiłki na rzecz poprawienia gwałtownie pogarszającej się sytuacji finansowej Oddziału. Były to m. in.: próby pozyskania reklamodawców na naszą stronę internetową, odpłatnych zapowiedzi wydawniczych, darczyńców, którzy mogliby częściowo pokryć nasze  wydatki administracyjne oraz – w maju – próba zorganizowania odpłatnego kursu reportażu filmowego i montażu elektronicznego. Niestety, działania te nie przyniosły pożądanych efektów, choć wnioski z tych niepowodzeń wskazują, że niektóre z przedsięwzięć, przy staranniejszym przygotowaniu i lepszej promocji mają szanse powodzenia.

Z powodzeniem kontynuowano realizację wspólnych projektów z Klubem Krytyki Teatralnej tym razem dot. „Przygotowania publikacji związanej  z 50-leciem Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora”. Do kasy OW wpłynęło z tego tytułu  1.000,00 zł (darowizna).

Wspólnie z Związkiem Banków Polskich zorganizowano jednodniowy kurs dla pracowników mniejszych banków, odpowiedzialnych za kontakty z mediami. Dzięki temu kasa OW została również zasilona niewielkimi środkami finansowymi.

W 2016 roku przekazano Zarządowi Głównemu SDRP środki finansowe  –w łącznej kwocie 7.230 zł (składki za dwa kwartały, zgodnie z zasadą ich naliczania  przyjętą przez Zarząd OW oraz na konto zadłużenia).

Rok 2017

W roku 2017 członkowie Oddziału Warszawskiego SD RP – w  ich imieniu 25  wybranych delegatów – uczestniczyli w IX zjeździe Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (13 marca 2017). Delegaci przekazali stanowisko i opinie warszawskiego środowiska dziennikarskiego dotyczące m.in. pozycji dziennikarzy i ich udziału w życiu polityczno-społecznym kraju, roli stowarzyszeń twórczych, coraz trudniejszych warunków wykonywania zawodu, wreszcie coraz gorszej sytuacji materialnej dziennikarzy.

Podobnie jak w roku poprzednim, w  2017 roku wiele uwagi poświęcono seniorom. Zarząd OW dysponując bardzo skromnymi środkami finansowymi wypłacił jedną zapomogę w wysokości 400 zł  dla członka Oddziału Warszawskiego, mającego bardzo trudną sytuację zdrowotną i materialną. Zarząd OW wraz z Zespół Starszych Dziennikarzy SDRP, jak co roku, zorganizował świąteczno-noworoczne spotkanie dla członków ZSD (19 grudnia). Uzyskaliśmy na ten cel wsparcie 6 sponsorów (4 finansowe i 2 w formie produktów). ZG SDRP przekazał dla seniorów książkę Klemensa Krzyżagórskiego. Jedna osoba wpłaciła na ten cel 528 zł. Spotkanie zyskało bardzo pozytywne opinie uczestników i było znakomitą okazją do rzadkich spotkań naszych seniorów.

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego wspólnie z Zarządem Zespołu  Starszych Dziennikarzy organizował spotkania dyskusyjne z wybitnymi przedstawicielami życia polityczno-społecznego. 20 marca odbyło się spotkanie z wiceprzewodniczącą OPZZ, Wiesławą Taranowską; 17 maja z prof. Adamem Danielem Rotfeldem, 27 września z prof. Karolem Modzelewskim.

W 2017 roku kontynuowane były „spotkania klubowe”, które odbywały się w klubie „Cudzysłów” w Domu Dziennikarza. Spotkania zorganizowano z red. Andrzejem Machnowskim, autorem filmu „Emisariusz kardynała” (28 czerwca), red. Edwardem Kwiatkowskim o Szarych Szeregach (26 kwietnia). Gościem spotkania 29 listopada był ekonomista dr Ryszard Ślązak.

 

W 2017 roku rozpoczęto realizację  projektu unijnego „Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”. Jest  to wspólne przedsięwzięcie  OPZZ i SDRP – Oddział Warszawski.  Celem projektu jest poszerzenie wiedzy związkowców i dziennikarzy w zakresie obowiązującego prawa oraz nabycie umiejętności negocjacyjnych i konsultacyjnych w stanowieniu prawa. W pierwszym etapie programu, czyli eksperckich spotkaniach panelowych w 16 województwach będzie uczestniczyło 480 osób (w tym 40 dziennikarzy), w drugim etapie, czyli zjazdach seminaryjno-warsztatowych – 400 osób (w tym 80 dziennikarzy). W 2017 r. odbyły się spotkania w Łodzi, Katowicach, Kielcach. Program jest w pełni finansowany ze środków unijnych.

W 2017 roku nawiązano współpracę z Muzeum Karykatury, która zaowocowała uruchomieniem na stronie internetowej www.dziennikarzerp.pl „Z teki Muzeum Karykatury”.

Na stronie internetowej uruchomiono w roku 2017 zakładkę „Byli z nami”, o zmarłych członkach OW.

          Nadal współpracowaliśmy i byliśmy obecni na wielu spotkaniach  kulturalnych Klubu Krytyki Teatralnej SD RP/polskiej sekcji AICT.

 

Od początku 2017 roku Zarząd podejmował wysiłki na rzecz poprawienia gwałtownie pogarszającej się sytuacji finansowej Oddziału. 6 lutego 2017 roku (uchwała Zarządu OW z 18 stycznia) podpisano porozumienie o uruchomieniu  wspólnego biura ZG i OW SDRP. W ten sposób znacznie  zmniejszono  koszty administracyjne OW. W 2017 roku przekazano Zarządowi Głównemu SDRP środki finansowe w łącznej kwocie 10.542 zł (składki za dwa kwartały 2016 i I kwartał 2017, zgodnie z zasadą ich naliczania przyjętą przez Zarząd OW).      W związku z umową o utworzeniu wspólnego biura  Oddział Warszawski – zamiast wpłat składek – pokrywał w części koszty utrzymania biura (wynagrodzenie i czynsz). Do końca roku 2017 dokonano 11 wpłat do kasy ZG SDRP: jedna wpłata w wysokości 1767,33 zł i 10 wpłat po 1845,39 zł.

 

Zarząd działał w 2017 roku w składzie wybranym 22 czerwca 2016 roku: Przemysław Barbrich, Jerzy Jakobsche – wiceprzewodniczący-skarbnik, Barbara Janiszewska – wiceprzewodnicząca- sekretarz, Witold Juchniewicz, Marek Kuliński – przewodniczący, Tomasz Miłkowski i Wojciech Rzucek.

Wykorzystując korespondencyjną bazę adresów mejlowych członków SDRP OW (ok. 500 adresów) przekazywaliśmy informacje o działaniach Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP i ZG SDRP.

 

Rok 2018

 

 

Zarząd OW podejmował kolejne działania, których celem było polepszenie sytuacji finansowej. Niestety, brak stałej obsługi finansowej biura i konieczność wypełnienia rygorystycznych obowiązków  sprawozdawczych dla  Organizacji Pożytku Publicznego  oraz dodatkowo obsługa finansowa realizowanego projektu unijnego wymusiły jednorazowe zatrudnienie firmy finansowej.

Realizując umowę  o prowadzeniu wspólnego biura  przekazaliśmy do ZG SDRP na ten  cel: w styczniu – 1 845,39 zł, w lutym – 2 100,08 zł, od marca do września  – 7 razy po 2 350,08 zł, w październiku – 1 290,58 zł. Łącznie przekazaliśmy  21 686,61 zł.

Starając się utrzymać „żelazną dyscyplinę” w gospodarowaniu posiadanymi środkami udało się  zorganizować 6 czerwca wyjazd zabytkowym „ogórkiem” z Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej  dużej grupy naszych członków  do Kampinoskiego Parku Narodowego na „dziennikarskie spotkanie przy dębie „Redaktor”, który został zasadzony w listopadzie 2008 roku.

Zorganizowaliśmy w połowie czerwca aukcję charytatywną na rzecz seniorów.  Redaktor  Eugeniusz Święty podarował na tę akcję  pięć stolików i zajął się załatwieniem formalności. Sprzedaliśmy trzy stoliki,  za które uzyskaliśmy 580 zł.

Zorganizowaliśmy, wspólnie z  Zarządem Zespołu Starszych Dziennikarzy spotkania:

1. z prof. Longinem Pastusiakiem (7 marca) po wyborach w Stanach Zjednoczonych;

2. z amerykańskim rabinem Yehoshua Ellisem i Arturem  Cyrukiem poświęcone tematowi „Człowiek wobec śmierci w kulturze żydowskiej” (27 września);

3. z red. Grzegorzem Łubczykiem poświęcone  pomocy polskim uchodźcom na Węgrzech, we wrześniu 1939 roku (16 października).

 

21 lutego nową przewodniczącą Zarządu ZSD została red. Hanna Świeszczakowska-Mazur.

 

„Miasto społeczne  – Warszawa” – pod takim hasłem  4 października odbyło się spotkanie z kandydatem SLD na prezydenta Warszawy, Andrzejem Rozenkiem. 

 

Sprawozdanie kończymy przypominając:

1. Członkowie Stowarzyszenia posiadają czynne i bierne prawo wyborcze, pod warunkiem spełnienia jednego z trzech obowiązków (par. 13 statutu), czyli opłacania na bieżąco składek.

2. Apelujemy o korzystanie z informacji zamieszczanych na stronie internetowej. Zwracamy się z ponownym apelem o aktywne uczestniczenie w jej tworzeniu.

3. Prosimy o przekazywanie (ważnych w kontaktach) każdej zmiany danych, co znacznie ułatwi wzajemne kontakty.

W  okresie sprawozdawczym  (stan na 19 listopada 2018) przyjęto  22 nowych członków, pięć  osób reaktywowało członkostwo. Niestety w tym czasie  zmarło 47  naszych członków. Stan liczbowy – 579 osób, 352 osoby ma opłacone składki (dot. 2018 i 2019).  

Tagi:

kalendarz-btn

CZWARTEK 22 lutego 2024
 • Marty, Małgorzaty
 • 1925
  Powstał Polski Zwiazek Hokeja na Lodzie.
 • 1930
  Powstał Polski Związek Krótkofalowców.
 • DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
  Święto przyjaźni skautów i harcerzy obchodzone w rocznicę urodzin R. Baden-Powella.
 • DZIEŃ OFIAR PRZSTĘPSTW
  Europejski Dzień Ofiar Przestępstw (w Polsce początek Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw).

byli-z-nami

Copyright © 2004-2013 Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Warszawski